Oferta publiczna


Niniejsza Umowa ma na celu uregulowanie relacji między użytkownikami usługi Enguide i Administracją strony enguide.pl.

Umowy mają również zastosowanie do stosunków związanych z prawami i interesami osób trzecich, które nie są użytkownikami, ale których prawa i interesy mogą zostać naruszone w wyniku działań użytkowników Enguide.

Umowa ma również zastosowanie do relacji dotyczących praw i interesów osób trzecich, które nie są użytkownikami usługi, ale których prawa i interesy mogą zostać naruszone w wyniku działań Użytkowników Enguide.

Umowa zostaje zawarta w standardowym formularzu w formie oferty publicznej  poprzez akceptację następujących warunków w ogólności.

Terminy i definicje


Enguide to internetowy serwis informacyjny znajdujący się w Internecie pod adresem enguide.pl, który zawiera informacje o firmie.

Profil firmy - Treść zawarta na stronach firm znajdujących się w serwisie Enguide (nazwa, opis, zdjęcia, harmonogram pracy, adresy i środki komunikacji, dodatkowe informacje itp.). Profil firmy jest tworzony na podstawie publicznie dostępnych informacji z otwartych źródeł i nie jest tajemnicą handlową Spółki.

Spółki (Firmy)- pod spółkami (firmami) należy rozumieć jako wszelkie informacje o osobie prawnej lub fizycznej, o których informacje umieszczane są w blokach informacyjnych i które świadczą usługi szkolenia / kursów / szkół języka angielskiego.


Treść - treść usługi Enguide, która składa się z materiałów fotograficznych, wideo, audio, ilustracji, dzieł literackich i innych, w tym artykułów i publikacji, informacji dodatkowych i innych przedmiotów własności intelektualnej.

Użytkownik - Użytkownik oznacza każdą osobę, która zaakceptowała niniejszą Umowę i zaczęła korzystać z usługi Enguide, w tym niezarejestrowanych użytkowników.

Usługi - dla celów niniejszej Umowy usługi rozumiane są jako usługi, roboty i towary dostarczane przez Spółki.

Bezpłatna lekcja próbna lub BLP to funkcja usługi Enguide, która pozwala Użytkownikowi na dokonanie wpisu na bezpłatną lekcję próbną w wybranej przez niego firmie z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej.

Rating (ranking)  jest oceną firm, która jest tworzona przez administrację strony zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

1. Informacje ogólne

1.1. Enguide zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z usługi Enguide na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Umowa wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi Enguide. Korzystając z dowolnej funkcji usługi Enguide lub po przejściu procedury rejestracji, uznaje się, że Użytkownik w pełni zaakceptował warunki Umowy. W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, UŻYTKOWNIK NIE UPOWAŻNIA SIĘ DO KORZYSTANIA Z SERWISU ENGUIDE.  W przypadku, gdy Spółka zmieni Umowę w sposób, w jaki Użytkownik się nie zgadza, jest ona zobowiązana do zakończenia korzystania z usługi Enguide. 


1.2. Przyznanie prawa do korzystania z Enguide nie może być traktowane jako świadczenie przez Serwis Administracji informacji lub innych usług, powstawanie spółek osobowych, stosunków współpracy, osobistych stosunków pracy lub innych stosunków umownych przewidzianych przez prawo, chyba że takie usługi są wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie.

1.3. Enguide to serwis informacyjny, który dostarcza informacji o firmach (opisy, usługi, ceny itp.). Enguide nie jest systemem referencyjnym i informacyjnym w rozumieniu obecnego ustawodawstwa Polski. Wszystkie informacje prezentowane na stronie mają charakter wyłącznie doradczy i mogą zawierać reklamy lub inne materiały, które mają na celu generowanie zainteresowania Użytkownikiem w odniesieniu do Usług świadczonych przez Firmy.

1.4. Informacje na stronie nie mają charakteru oficjalnego, nie powinny być traktowane jako oferta publiczna, oferta lub inna forma wyrażenia woli Administracji Strony lub osób trzecich do świadczenia Usług na warunkach określonych na stronie.

1.5. Administracja strony nie jest odpowiedzialna za aktualizację informacji lub niezgodność cen, listy lub jakości Usług świadczonych przez Firmę.

1.6. Administracja strony ma prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy bez pisemnego powiadomienia Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do monitorowania wszelkich zmian niniejszej Umowy na tej stronie.

1.7. Jeśli z jednego lub innego powodu jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy jest nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność lub zastosowanie innych postanowień.

2. Korzystanie z serwisu

2.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Enguide „tak jak jest”, czyli w formie, w jakiej jest prezentowany na stronie.

2.2. Administracja strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian (usuwania, modyfikowania, dodawania, ograniczania, dokonywania płatności itp.), indywidualnych funkcji Enguide lub całej usługi bez powiadomienia użytkownika o planowanej zmianie. 

2.3. Niektóre funkcje dodatkowe są udostępniane użytkownikom dopiero po zakończeniu procedury rejestracji z utworzeniem konta użytkownika.

2.4. Jakiekolwiek użycie Enguide, które w opinii Administracji Strony może spowodować uszkodzenie samej usługi Enguide (oprogramowania lub sprzętu), jak również Administracji strony lub stron trzecich, jest zabronione.

2.5. Administracja strony internetowej ma prawo ograniczyć korzystanie z serwisu Enguide w dowolnym momencie bez ostrzeżenia dla użytkowników.

2.6. Administracja strony ma również prawo ograniczyć korzystanie z serwisu Enguide lub zabronić dostępu do serwisu poszczególnym Użytkownikom, jeżeli działania Użytkowników są zakwalifikowane jako próba zaszkodzenia serwisu Enguide, Administracji strony internetowej, innym Użytkownikom lub Spółkam.

2.7. Korzystanie z usługi Enguide User zgadza się, że jest on zabroniony: używanie obscenicznych wyrażeń; umieszczanie reklam i innych informacji w celu przyciągnięcia zainteresowania zasobami stron trzecich; publikowanie recenzji i zaleceń dotyczących firm, z których usług nie korzystali lub których pracownicy (osoby powiązane) są; wykorzystanie form opinii i komentarzy w niewłaściwym celu (na przykład trolling, umieszczanie reklam); korzystanie z Treści Enguide bez zgody Administracji; umieszczanie Treści angażujących za pomocą ramek i innych technologii, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie Treści za pomocą witryn stron trzecich; Zastosuj powielanie treści; wykorzystanie technologii blokującej część Treści przewodniej lub działanie całego systemu.

2.8. Administracja strony zastrzega sobie prawo do publikowania, usuwania, poprawiania komentarzy i / lub recenzji użytkowników. Recenzje mogą być edytowane lub usuwane z zastrzeżeniem bezpośredniej reklamy innych Usług lub Firmy niż te wskazane w odpowiednim Profilu Firmy. Ponadto recenzje niezwiązane z firmą (nauczanie, nauczanie i inne ustawienia szkoły). Przeglądy, które wspominają o osobie trzeciej lub linki do zewnętrznego źródła, mogą być również usuwane lub edytowane.

2.9. W przypadku wykrycia przez Użytkownika kontrowersyjnych, nieprzyzwoitych, niedokładnych lub niedokładnych informacji, a także w przypadku, gdy Użytkownik uzna tymczasową nieskuteczność Enguide, Użytkownik ma prawo poinformować Administrację pod adresem info@enguide.pl 

2.10. Wskazanie numeru telefonu Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS o charakterze reklamowym. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, może wysłać odpowiedni list na adres info@enguide.pl


3. Jak korzystać z bezpłatnej lekcji próbnej

3.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z funkcji bezpłatnej lekcji próbnej (BLP) przy użyciu usługi Enguide.

3.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z funkcji BLP nieograniczoną liczbę razy, pod warunkiem, że takie wykorzystanie będzie wykonywane nie więcej niż raz dla każdej Firmy.

3.3. Po wypełnieniu przez Użytkownika odpowiedniego formularza wniosku o BLP na stronie, każda aplikacja jest przetwarzana przez menedżera Enguide i potwierdzana przez niego za pomocą kontaktów określonych przez Użytkownika podczas wypełniania formularza (telefon i / lub e-mail).

3.4. Użytkownik ma prawo anulować BLP w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się na BLP.

4. Warunki tworzenia ratingu   4.1. Użytkownik ma prawo użyć Ratingu do wybrania Firmy.

4.2. Rating spółek jest tworzona przez Administrację strony w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników, dostępność albumu fotograficznego Spółki, aktywny udział firmy w korzystaniu z Enguide, publikację wiadomości przez Spółkę oraz aktywację funkcji BLP przez Spółkę.

4.3. Rating Spółek jest subiektywny, a Administracja strony nie otrzymuje żadnego zysku i nie umieszcza reklamy w Ratingu.

5. Własność intelektualna  

5.1. Korzystanie z treści Enguide nie obejmuje przeniesienia praw własności intelektualnej do serwisu Enguide, jak również przedmiotów własności intelektualnej, które stanowią treść usługi lub środki indywidualizacji towarów i usług.


5.2. Przedmioty praw własności intelektualnej i środki indywidualizacji towarów i usług wykorzystywanych do tworzenia profili firmy należą do ich prawowitych właścicieli.

5.3. Wykorzystanie środków indywidualizacji Spółek, ich znaków dla towarów i usług, w Enguide ma wyłącznie charakter informacyjny i ma na celu informowanie odwiedzających strony internetowej o istnieniu Firmy i środkach wykorzystywanych przez nich do indywidualizacji i nie ma na celu generowania zysku poprzez takie wykorzystanie.

5.4. Administracja strony ma prawo kontrolować i weryfikować informacje dostarczone przez Użytkownika w odniesieniu do naruszenia praw autorskich. Użytkownik zgadza się, że wszystkie dostarczone mu informacje, w tym korespondencja wewnętrzna z funkcjami Enguide, mogą zostać zweryfikowane przez Administrację Strony.

5.5 W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw i interesów osób trzecich, Administracja Strony ma prawo wnieść roszczenia regresowe do Użytkownika, z zastrzeżeniem zwrotu przez Administrację Strony konsekwencji takiego naruszenia. Oznacza to, że jeśli jakakolwiek administracja strony będzie podlegać jakimkolwiek karom w wyniku działań Użytkownika, Administracja Strony będzie miała prawo zażądać od Użytkownika odzyskania takich kar.

6. Poufność i dane osobowe  

6.1. Administracja strony zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia poufności użytkownika i zachowania jego danych osobowych otrzymanych od użytkownika.

6.2. Użytkownik udziela Administracji strony prawa do wykorzystywania swoich danych osobowych (w tym nazwiska, imię, numeru telefonu, adresu e-mail itp.) dla identyfikacji, w przypadku naruszenia prawa lub warunków niniejszej Umowy. Administrowanie strony ma prawo do przekazywania informacji określonych w niniejszym ustępie stronom trzecim, organom państwowym lub innym upoważnionym organizacjom.

6.3. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik udziela Administracji Witryny nieograniczone prawo do przetwarzania swoich danych osobowych, które zostaną otrzymane od Użytkownika lub poprzez wymianę z usługami stron trzecich, pozwolenie na przetwarzanie danych, które zostały otrzymane od Użytkownika. Ponadto Użytkownik udziela Administracji prawa do przekazywania swoich danych osobowych Firmom reprezentowanym w serwisie Enguide w ilości wystarczającej do wykonywania funkcji usługi, w szczególności, ale nie ograniczając się do wdrożenia funkcji „Zarejestruj się na lekcję próbną”.

6.4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z wymogami prawa Polski w sprawie ochrony danych osobowych.

6.5. Administracja strony ma prawo do wysyłania powiadomień do użytkownika o nowościach i aktualizacjach treści Enguide, a także do reklamowania własnych działań i usług firm hostowanych na stronie.

6.6. Administracja strony ma prawo do wykorzystywania danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu wyświetlania bardziej trafnych wyników podczas wyszukiwania informacji o firmach i usługach. 


6.7. Działając w zgodzie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w skrócie: "RODO" informujemy, że nasza strona internetowa działa zgodnie z RODO.


6.8. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin strony internetowej, informowania użytkowników o najlepszym wyborze.  

7. Odpowiedzialność


7.1. Administracja strony nie jest odpowiedzialna za szkody niematerialne w informacjach zawartych na stronie.

7.2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie działania, które wykonują, w tym za publikowanie informacji lub przedmiotów praw własności intelektualnej (w komentarzach i / lub opiniach).

7.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za korzystanie ze swojego konta, a także zapewnia dostęp do konta (login i hasło) osobom trzecim i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków, aby uniemożliwić dostęp do jego konta osobom trzecim.

7.4. Administracja strony nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi przez korzystanie z usługi Enguide, chyba że takie uszkodzenie jest przestępstwem zgodnie z obowiązującym prawem i nie jest celowo narzucone przez Administrację Strony.

7.5. Administracja strony nie jest odpowiedzialna za treść stron, do których nastąpiło przejście podczas odwiedzania linków zamieszczonych na stronie Enguide. Polecenia na stronie Enguide są dokonywane przez Użytkownika na własne ryzyko.

7.6. Administracja strony nie jest odpowiedzialna za stan moralny użytkowników podczas korzystania z serwisu Enguide, za jakość i wartość usług świadczonych na rzecz Spółki, informacje, które są publikowane na stronie.

7.7. Administrowanie strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności, jeśli korzystanie z Enguide lub dostęp do jakiejkolwiek części treści usługi Enguide jest nielegalne w państwie, w którym użytkownik jest rezydentem.


8. Rozwiązywanie konfliktów i sporów


8.1. Wszelkie konflikty i spory wynikające z korzystania z serwisu Enguide podlegają pokojowemu rozwiązaniu w drodze negocjacji.

8.2. W przypadku konfliktów między użytkownikami Administracja Strony zastrzega sobie prawo do oceny sytuacji wynikającej z niniejszej Umowy i podjęcia środków w formie zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który naruszył niniejszą Umowę.

8.3. Administracja strony nie jest zaangażowana w żadne konflikty i spory między użytkownikami i firmami, których informacje są dostępne na stronie serwisu Enguide.

8.4. Administracja strony ma prawo włączyć Użytkownika jako osobę trzecią, świadka lub innego uczestnika procesu w przypadku konfliktów lub sporów.

8.5. Wszystkie stosunki prawne powstałe w związku z korzystaniem z Enguide podlegają interpretacji przez odpowiednie normy obowiązującego ustawodawstwa Polski, a także obyczajów obrotu gospodarczego, które mają zastosowanie do takich stosunków prawnych, na podstawie zasad dobrej wiary, racjonalności i uczciwości.

8.6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Administracji strony na wydatki poniesione przez Administracji w ramach pomocy prawnej w związku z takim naruszeniem w pełnej wysokości na podstawie umów i rachunków prawników i innych osób świadczących usługi prawne.

8.7. W przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy Administracja Strony ma prawo zastosować zamierzone środki wpływu na Użytkownika, niezależnie od warunków takiego naruszenia.Klauzula informacyjna dla Klientów Enguide.

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

 • Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest firma Rademade Technologies, Harjumaa, Talinn, ul. Peterburi 46-104a, Estonia. 

2. Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: info@enguide.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Panią/Panem - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)
  • przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
  • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
  • marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
  • w celu badania satysfakcji klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

4. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

 • Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

5. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

 • Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich.

6. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

7. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

 • Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

9. Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi?

 • Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.